Pradžia » Neklasifikuota » Dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje

Dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje

Švietimo ir mokslo ministras 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatė papildomų kriterijų, kurie gali sudaryti tam tikrą konkursinio balo dalį stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Vienas iš tokių kriterijų – savanoriška veikla. 2018 m. ir vėliau numatoma stojantiesiems skirti 0,25 papildomo balo už dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai.

Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu. Savanoriška veikla orientuota į asmenis, kurie baigę mokyklą niekur nestoja/neįstoja ir nedirba. Ji gali padėti jauniems žmonėms apsisprendę dėl savo ateities planų ir būti papildomas motyvacijos šaltinis atrasti tai, ko nori.

Nacionalinę jaunimo savanorišką veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“ ir Jaunimo reikalų departamento direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 2V-99-(1.4) „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ savanorystės organizavimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Savanorystę gali atlikti:

15–29 m. amžiaus jaunuoliai, nedirbantys, nesimokantys, nedalyvaujantys mokymuose ir neregistruoti teritorinėje darbo biržoje (TDB) bei

16–29 m. jaunuoliai, nedirbantys, nesimokantys, mokymuose nedalyvaujantys ir registruoti TDB.

Priimančios savanorius organizacijos yra akredituojamos vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2016 m. kovo 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. 2V-54-(1.4) patvirtintu Savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašu. Akredituotos Priimančios organizacijos yra registruojamos duomenų bazėje, sąrašą galima rasti internetinėje svetainėje www.jaunimogarantijos.lt skiltyje „Savanorius priimančių organizacijų sąrašas“).

Susidomėjęs dalyvavimu Projekto savanorystės veikloje, jaunas žmogus gali užpildyti dalyvio anketą internetinėje svetainėje www.jaunimogarantijos.lt arba kreiptis tiesiogiai į Koordinuojančią organizaciją/vietos jaunimo reikalų departamento (JGI) koordinatorių/teritorinės darbo biržos skyrių.

Atlikus savanorystę išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas, kurį bendrojo priėmimo metu reikia pateikti LAMA BPO.

Tarptautinę jaunimo savanorišką veiklą reglamentuoja 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuris įkuria Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus+“. „Erasmus+“ – tai 2014–2020 m. ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa, kuri švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse gali labai padėti prisitaikyti prie socialinių ir ekonominių pokyčių, spręsti svarbiausias problemas, su kuriomis Europa susidurs iki dešimtmečio pabaigos, taip pat įgyvendinti ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, lygybės ir socialinės įtraukties strategiją ES politikos darbotvarkėje.

Pagrindinis Europos savanorių tarnybą reglamentuojantis dokumentas yra Erasmus+ programos vadovas.

Visiems EST savanoriams išduodamas Youthpass pažymėjimas, kurį bendrojo priėmimo metu reikia pateikti LAMA BPO.

Kontaktai

Adresas Gelvonų g. 55, LT-07135 Vilnius
Tel. (8 5) 240 5196
El. paštas ras****@**dvilu.vilnius.lm.lt

Renginių kalendorius

Europos Sąjungos fondų investicijos

ES
Skip to content